foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Könyvtár

Nyitvatartási idő:

Hétfő, Szerda:         08:00–12:00

Kedd, Csütörtök:    12:00–16:00

Péntek:                    11:00–15:00

Magyar Falu Program

Önkormányzati temetők
 infrastrukturális fejlesztése
MFP/ÖTIF/2022
Megvalósítás: 2022
6.261.998 Ft
 
Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása
(Rendezvényekhez kapcsolódó informatikai és egyéb eszközök beszerzése.)
Megvalósítása: 2022.
Elnyert támogatás összege:
1 998 590 Ft. 
 
Felelős állattartás elősegítése - 2021
Megvalósítás: 2022
1.464.565 Ft
 
Temetői Infrastruktúra Fejlesztése - 2020
Megvalósítás: 2022
4.918.400 Ft
 
Közöségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása-2021
(Rendezvényekhez kapcsolódó informatikai és egyéb eszközök beszerzése.)
Megvalósítása: 2021.
Elnyert támogatása összege:
1 999 242 Ft
 

HATÁROZAT

2023. április 3.- 2023. április 23. közötti időszakban Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye teljes területére

ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelek el.

Az ebzárlat ideje alatt minden kutyát és macskát a tartási helyén úgy kell tartani, hogy azok onnan ki ne
szökhessenek, szabadon ne kóborolhassanak.
A rókák veszettség elleni vakcinázással érintett területen kutyák csak pórázon vezetve, szájkosárral
tartózkodhatnak.
Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező vadászebek, a fegyveres erők és fegyveres
testületek ebei, a katasztrófa-mentő ebek, a segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket
vezető ebek rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesülnek a korlátozó intézkedés
alól.
A település belterületén a kóbor állatok befogásáról és elhelyezéséről a település önkormányzatának kell
gondoskodni.
Az ebzárlat alatt befogott, kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni az ebzárlat
időtartalmára.
A legeltetési tilalom ideje alatt az állatok legeltetését a lakott településen belül az erre kijelölt helyen,
ilyen hely hiányában a lakott település határától számított 1000 méteren belül kell megszervezni.
Az állatok vándorolva történő legeltetése tilos!
Az állandóan legelőn tartott szarvasmarha állományok legeltetését – az állomány nagyságától függően –
10-20 hektáros területre kell korlátozni.
A települések jegyzőjének, illetve az illetékes járási hivatal vezetőjének minderről a lakosságot
tájékoztatni kell, a határozatot a helyben szokásos módon közzé kell tenni.
A határozat a közléssel végleges, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, azonban az
ügyfél a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat a Debreceni Törvényszék (Debreceni
Törvényszék Közigazgatási Kollégiuma 4026 Debrecen, Perényi u.1.) előtt a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Vármegyei Kormányhivatal (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.) ellen indított keresettel.

2

A keresetlevelet a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez kell benyújtani a döntés
közlésétől számított 30 napon belül postai vagy elektronikus úton. A postai úton történő előterjesztés
esetén a keresetlevelet eggyel több példányban kell benyújtani, mint ahány fél a perben érdekelt; ha
több félnek közös képviselője van, részükre együttesen egy példányt kell számításba venni. A
keresetlevél mellékleteinek egy-egy másolatát csatolni kell a keresetlevél többi példányához is.
A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs,
azonban a keresetlevélben azonnali jogvédelem biztosítása kérhető.
A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illetéke
30 000 forint. A közigazgatási döntés felülvizsgálata iránti eljárásban a feleket vagyoni és jövedelmi
viszonyaikra tekintet nélkül illetékfeljegyzési jog illeti meg, az illetéket utólag, a bíróság felhívására kell
megfizetni.
Amennyiben egyik fél sem kéri a tárgyalás tartását és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság
az ügy érdemében tárgyaláson kívül hoz határozatot. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben
kérheti.
A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet - mint az E-ügyintézési tv. alapján
elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezett – minden beadványt, így a keresetlevelet is
kizárólag elektronikusan, az E-ügyintézési tv.-ben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott módon
nyújthat be a bírósághoz, és a bíróság is elektronikusan kézbesít a részére.
A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is
előterjesztheti. Amennyiben a személyesen eljáró természetes személy az elektronikus kapcsolattartási
módot választja, beadványait Ügyfélkapu igénybevételével nyújthatja be és a bíróság is elektronikusan
kézbesít részére.
A keresetlevél a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client/ oldalon található IKR rendszer használatával
nyújtható be az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél.
Az eljárás díj- és illetékmentes.
A határozat azonnal végrehajtandó.

INDOKOLÁS

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében 2023. április 3.-tól a vadon élő rókák veszettség elleni
immunizálása során a települések külterületén csalétek vakcina kiszórása történik. Annak érdekében,
hogy a vakcinát a rókák megfelelő arányban vegyék fel, a fentiek szerint határoztam.
A vakcinázás kezdetétől számított 21 napig az érintett területen ebzárlat és legeltetési tilalom
elrendelését a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008.(XII.20.) FVM rendelet
(továbbiakban: veszettség rendelet) 8. § (5) bekezdése írja elő. Az elrendelt korlátozásokat a veszettség
rendelet 12. §, valamint az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48/A. § (3)
bekezdés előírásai szerint hoztam meg.
Határozatomat az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény
(továbbiakban: Éltv) 51.§ (3) bekezdés s) és t) pontja, a földművelésügyi hatósági és igazgatási
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rend)
18. § (7) bekezdés b) pontja által biztosított hatáskörömben hoztam.
Illetékességemet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi)
hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.

3

Határozatomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban:
Ákr.) 80. § (1) bekezdésének és 81. § (1) bekezdésének megfelelően adtam ki.
A jogorvoslati tájékoztatást az Ákr. 82. § (1) bekezdése, 112. § (1)-(2) bekezdései, 114. § (1) bekezdése,
a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 114. § (2), 608. § (1) bekezdése, a
közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 12.§ (1) bekezdése, a 13. § (1) bekezdés e)
pontja, 18. § (1) bekezdése, 39. § (1), (2) és (6) bekezdései, 50. § (1) bekezdése, 77. § (1) bekezdése
alapján adtam meg.

Az illeték mértékéről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 45/A. §(1) bekezdése alapján, az illeték-
feljegyzési jogra vonatkozóan az Itv. 62.§ (1) bekezdés h.) pontja alapján tájékoztattam a feleket.

A jelen határozatom elleni fellebbezés lehetőségét az Ákr. 116. § (1) és (4) bekezdés d) pontja zárja ki.
Az eljárás díj és illetékmentességéről, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi
XLVI. Törvény 45. § (5) bekezdése alapján rendelkeztem.
A határozat azonnali végrehajtatóságát az Ákr 84. § a) pontjában leírtak alapján rendeltem el, mert a
késedelmes végrehajtás súlyos kárral fenyegető helyzetet teremtene.
Nyíregyháza, időbélyegző szerint

Román István főispán
nevében és megbízásából

dr. Tamás Péter Ferenc s.k.
vármegyei főállatorvos
főosztályvezető

Legfrissebb híreink